0.shinpo1.minagwa2.yoneda3.ono4.yama-iwa5.sato-mizu6.kuro-yoshi7.hon-yama8.imai